Metody

Náš vzdělávací koncept vychází z několika osvědčených inovativních směrů. Důraz klademe na podporu individuality každého dítěte a jeho vnitřní motivaci. Chceme děti vést k přebírání zodpovědnosti za jejich vlastní učení ve svobodném prostoru.

Vyučovací centra: Třída je koncipována jako inspirativní prostor, ve kterém jsou pomůcky pro výuku českého jazyka, matematiky, přírodních věd, umění a historie, zeměpisu a nauky o světě. Pomůcky a vzdělávací materiály si mohou děti volně půjčovat. Součástí školy je kromě dvou tříd i výtvarný ateliér a samostatná učebna anglického jazyka.

Pomůcky: Při práci děti využívají důmyslné pomůcky, které pomáhají dětem pochopit probíranou látku. Dítě si může vybrat, s jakou pomůckou bude v rámci daného předmětu pracovat. Každému dítěti učitel individuálně nabízí pomůcky a materiály, které ho posunují dále ve výuce dle jeho úrovně.

Bloky výuky: Děti pracují samostatně, ve dvojici či skupině dle týdenních plánů výuky. Pracují ve výukových blocích v trvání 1,5 hodiny či 45 minut (dle předmětu). Po domluvě s učitelem si mohou vybrat, na čem budou pracovat, a za vypracování jsou zodpovědné. Vyučující koordinuje činnost dětí, inspiruje je a pomáhá jim vytěžit z práce co nejvíce. Někdy pracují na projektu celý den – dle potřeby. Učitel pro děti připravuje prezentace probírané látky, opakování.

Tématická a projektová výuka: Děti pracují celoročně na tématech, které spojují jednotlivé předměty. Děti se tak např. na tématu vody dozví a postupně propojí vědomosti z biologie, fyziky, chemie, historie, českého jazyka, matematiky i výtvarné či hudební výchovy. Děti v rámci témat pracují na projektech ve skupinách, vytváří prezentace, vyhledávají informace, učí se prezentovat, za pomoci metod dramatické výchovy, pokusů a výuky v terénu samy pokládají otázky a hledají na ně odpovědi. Učí se pro život ne pro školu.

Matematika prof. Hejného: Inspirativní hravý model výuky matematiky využíváme i v naší škole. Děti výuku matematiky chápou a baví je. Navíc se učí logickému myšlení a způsobu, jak na vyřešení úkolu přijít sami. 

Metody kritického myšlení a čtenářské dílny: Pro podporu čtenářství a dovedností tolik potřebné pro život, jako jsou analyzování informací, efektivní řešení problému, rozvoj komunikačních dovedností, používáme osvědčené metody kritického myšlení (RWCT). Navíc děti celoročně absolvují tzv. čtenářské dílny, kdy učitel i děti představují hravou formou určitou knihu, předčítají z ní, hrají k ní pohybové, výtvarné, hudební či dramatické hry. Některé knihy se pak stávají předlohou pro divadelní představení.

Výuka v terénu: Příroda je inspirace. Mnohé věci děti samy vypozorují. Inspirujeme se modelem lesních škol, pro výuku využíváme školní zahradu, venkovní altán a krásné prostředí CHKO Křivoklátska a Berounky. Během přestávek mohou děti vyběhnout a pohrát si venku – na zahradě je přírodní dětské hřiště, které dále rozšiřujeme. S dětmi vyrážíme na exkurze a na puťák, kde děti spí v přírodě a poznávají přírodní i kulturní zajímavosti. Na tyto expedice jsou zváni i rodiče. Relaxovat mohou děti i v době přestávek ve venkovní školní chill-out zóně.

Metody environmentálního vzdělávání: Člověk je součást přírody a světa. Svým chováním ovlivňuje, jaké bude prostředí kolem něj. Dětem ukazujeme souvislosti mezi jejich chováním a stavem jejich okolí. Pomocí pokusů, zkoumání, hledání informací a exkurzí se děti seznamují s odpadovým hospodářstvím, šetřením vodou, elektřinou, topením, jídlem, věcmi. Chceme děti vést k šetrnosti a neplýtvání. Na zahradě mohou děti trhat ovoce a zpracovávat ho na nejrůznější produkty. Vedeme děti k vnímání krajiny a její obnově, sázíme stromy a podílíme se na akci Ukliďme Česko. 

Péče o zvířata: Součástí školy jsou i venku chovaná domácí zvířata – aktuálně morčata a včely. Děti se o zvířata v rámci družiny a kroužku starají. Péče o zvířata posiluje v dětech pocit zodpovědnosti, citlivosti, starostlivosti a samostatnosti.

Metody globálního a rozvojového vzdělávání: Žijeme v propojeném světě plném neklidu. Násilí, nemoci, nedostatek vody a jídla trápí lidi nejen daleko ve světě, ale i u nás. Pomocí hravých metod, hledáním informací, rozhovory, dětem ukazujeme pestrost světa, ve kterém žijí a možnost pomoci. Vedeme děti k poznání hodnoty peněz a možnosti vydělat a věnovat peníze i v takto nízkém věku. Výtěžek z prodeje výrobků, pochutin, které děti vytvářejí v rámci školy na školních akcích, děti budou moci použít na podpoření projektu či konkrétního nemocného, potřebného člověka.