Rozhodnutí o přijetí

K základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 byly do Základní školy Pivoňka přijaty děti s těmito evidenčními čísly: Z1/2018, Z2/2018, Z3/2018. V příloze zápis o přijetí.img069

Zápis prvňáčků v Pivoňce

Ve čtvrtek 26. 4. proběhl ve škole komorní zápis nových prvňáčků, kteří v září nastoupí do naší jednotřídky. Děti dostaly několik úkolů, na kterých si samostatně pracovaly. Pak si je společně s Markétou a Janou vyhodnotily.  Na konci zápisu dostali rodiče zpětnou vazbu o tom, na co by se mohli s dětmi případně během prázdnin zaměřit. 

Akce Ukliďme Česko

Naši Zemi zachvacují odpadky, a tak jsme to začali s dětmi probírat. Bavili jsme se o době rozkladu některých materiálů. Zapojili jsme se do akce Ukliďme Česko, takže jsme se pustili do úklidu našeho okolí. Vrhli jsme se na sběr odpadků ze školní/pivovarské zahrady. Děti to náramně bavilo a nasbírali jsme toho opravdu hodně.

Počasí nás ve škole nalákalo ven, a tak výuka probíhá v zahradě školy. Dá se zde nasbírat i spousta přírodního materiálu, který lze pak použít k tvoření v rámci prací ve školní družině.

Březen

Tématem měsíce března bylo cestování, a tak se Pivoňka vydala s dětmi do Centra stavitelství v Plasích. Zde si děti samy vyrobily sgraffiti, dozvěděli se o jejich
používání v době renesance na budovách, dozvěděli se o typech krovu, o významu krovu a zkusili si krov i postavit. Za odměnu se podívaly i do ZOO, kde se staly experty na ZOO pro děti a navrhovaly možné úpravy, oceňovaly vhodné prvky, umístění zvířat atd.

Únor

Únorové mrazy vylákaly děti v družině na led, bruslení si patřičně užily! Jen škoda, že vodní plocha není přímo ve Chříči.

Poslední únorový týden se děti začaly v družině zabývat tématem „indiáni“. Vymýšlejí si indiánská jména, jméno svého kmene, vyrábějí indiánské ozdoby, totem.. K tomuto tématu čtou Příběh Malého stromu, který se dotýká indiánských ctností a dovedností.

Zveme vás 18. dubna na jarní jarmark

Třetí dubnovou středu proběhne na plácku před školou Pivoňka jarní jarmark, který si samy zorganizují děti ze školy. Budou na něm nabízet vlastnoručně vyrobené pochutiny, své výrobky, jarní dekorace, ale i vybrané zboží na bleším trhu. Výtěžek chtějí děti použít na podporu záchranné stanice zvířat a zvířecího  útulku.plakat_jarmark

Zápis do 1. třídy 2018/2019

plakat_zapis_2018_2019

Přestup

Zápis do vyšších ročníků – 2. – 3. třídy

Přijímáme i děti do vyšších ročníků, kteří chtějí přejít z jiné školy do Pivoňky.

Důležité je pro nás fungování ve třídě, vztahy mezi dětmi a přátelské prostředí – proto v případě přestupu z jiné školy chceme, aby s námi nové dítě strávilo ve škole týden, abychom ho mohli lépe poznat. Tento pobyt slouží dítěti i nám k poznání, zda případné zařazení dítěte do kolektivu třídy bude přínosné pro obě strany.

Poté se sejdeme s rodiči i s dítětem a na základě rozhovorů se domluvíme, zda dítě bude do Pivoňky přijato.

V případě kladného rozhodnutí vyřizuje přestup vedení Pivoňky a zákonní zástupci, kteří ohlašují na původní škole rozhodnutí o přestupu na jinou školu.

Zápis

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2018 / 2019

TERMÍN:

 • Den:   ve čtvrtek 26. dubna 2018
 • Čas:   15:30 – 17:30

VĚK dítěte

 • 6 let k 31. 8. 2018:
  •  dítě narozené od 1. září 2011 do 31. 8. 2012,
  •  pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku.
 • 5 let k 31. 8. 2018:
  • Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:
  • dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2018 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ  Školského poradenského zařízení (PPP, SPC),
  • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2019 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ ŠPZ + ODBORNÉHO LÉKAŘE.

ORGANIZACE ZÁPISU:

 • K zápisu přicházejí zákonní zástupci spolu s dítětem.
 • Předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP.
 • Zápis probíhá formou společného pohádkové putování, při kterém děti plní různé úkoly a poznávají naši školu a pedagogy. Poté následuje individuální část, při které pedagog pracuje s každým dítětem samostatně.
 • Rodiče při zápisu vyplňují potřebné tiskopisy.
 • Rodiče mají možnost se při zápisu na cokoli zeptat.

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM:
Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku základní školy informováni:

 • jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji,
 • škola doporučí Desatero pro rodiče – pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti dítěte kompetencemi z RVP PV a upozornění na oblasti, na které se mají s dítětem zaměřit (předáno zákonnému zástupci),
 • o průběhu výuky pro 1. ročník.

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K  POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 • Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
 • Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.
 • Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven Stejnopis.

Vysvědčení

Děti převzaly na konci ledna první vysvědčení. Slovní popis toho, co všechno děti prožily a zvládly, byl dlouhý. Děti měly ve vysvědčení napsáno nejen to, co všechno zvládly, ale také na co je potřeba se zaměřit v druhém pololetí. Pozornost byla věnována nejen výkonům, ale také úrovni jejich sociálních dovedností a doporučení pro další rozvoj každého dítěte.