Zápis 2022/2023

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023

TERMÍN:

 • Zápis proběhne ve čtvrtek 28. 4. od 16.00 hod. v ZŠ Pivoňka. 
 • Do 1. ročníku přijímáme maximálně 11 žáků.

VĚK dítěte:

 • 6 let k 31. 8. 2022:
  • dítě narozené od 1. září 2015 do 31. 8. 2016,
  • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.
 • 5 let k 31. 8. 2022:
  • Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:
  • dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2022 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ Školského poradenského zařízení (PPP, SPC),
  • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2023 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ ŠPZ + ODBORNÉHO LÉKAŘE.

ORGANIZACE ZÁPISU:

 • K zápisu přicházejí zákonní zástupci spolu s dítětem (v konkrétní předem domluvený čas).
 • Předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj občanský průkaz.
 • Zápis probíhá formou rozhovoru s dítětem a rodiči.
 • Rodiče při zápisu předávají a případně vyplňují potřebné tiskopisy. Na zápis s sebou přineste vyplněné tyto dokumenty: zápisní list pro prvňáky duben 2022dotazník pro rodiče před vstupem dítěte do ZŠ Pivoňka.
 • Rodiče a děti mají možnost se při zápisu na cokoliv zeptat.

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM:

Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku základní školy informováni:

 • jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji,
 • škola doporučí Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků– pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti dítěte kompetencemi z RVP PV a upozornění na oblasti, na které se mají s dítětem zaměřit (předáno zákonnému zástupci), 
 • škola doporučí s dětmi procvičit obrázkové Desatero pro budoucí prvňáčky – viz níže,
 • o průběhu výuky pro 1. ročník.

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K  POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 • Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
 • Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy a rodič dostává jeden stejnopis – rozhodnutí o přijetí. 
pastedGraphic.png