Zápis 2024/2025

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

TERMÍN ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025:

 • Zápis proběhne v úterý 9. 4. 2024 v ZŠ Pivoňka. 
 • Do 1. ročníku přijímáme maximálně 10 žáků.

VĚK dítěte:

 • 6 let k 31. 8. 2024:
  • dítě narozené od 1. září 2017 do 31. 8. 2018,
  • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.
 • 5 let k 31. 8. 2024:
  • Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:
  • dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2024 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ Školského poradenského zařízení (PPP, SPC),
  • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2025 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ ŠPZ + ODBORNÉHO LÉKAŘE.

ORGANIZACE ZÁPISU:

KRITÉRIA PŘIJETÍ

posouzení školní připravenosti – 5 bodů

sourozenec v ZŠ Pivoňka – 1 bod
Dosažené body se sčítají, tím se určuje pořadí dětí. V případě dosažení stejného počtu bodů se o pořadí rozhodne losováním. Ke školnímu vzdělávání boudo přijaty děti do naplnění kapacity třídy 10.

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM:

Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku základní školy informováni:

 • jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji,
 • škola doporučí Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků– pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti dítěte kompetencemi z RVP PV a upozornění na oblasti, na které se mají s dítětem zaměřit (předáno zákonnému zástupci), 
 • škola doporučí s dětmi procvičit obrázkové Desatero pro budoucí prvňáčky – viz níže,
 • o průběhu výuky pro 1. ročník.

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K  POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 • Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
 • Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy a rodič dostává jeden stejnopis – rozhodnutí o přijetí. 

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ K  POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

V případě nepřijetí dítěte zašleme zákonným zástupcům Rozhodnutí o nepřijetí (doporučeně poštou).
Zákonný zástupce dítěte má možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a nahlédnout do spisu (rozhodování ve správním řízení). Termín pro nahlížení do spisu je stanoven na 16. 4. 2024, přesný čas si rodiče předjednají na tel čísle 774 419 959.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky. Žádost o odklad povinné školní docházky dítěte, které má nastoupit do první třídy ve školním roce 2023/24 musí být podána ředitelce školy v době zápisu, tedy od 1. 4. do 30. 4. 2024. Žádost musí být doložena spolu s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

pastedGraphic.png