Předměty a metody 2

Vzdělávací a výchovné metody, kterými chceme naplňovat popsané hodnoty, vychází z osvědčených přístupů používaných v Pivoňce již na 1. stupni. Mezi stěžejní metody patří:

Montessori pedagogika
Na 2. stupni se snažíme aplikovat myšlenky Marie Montessori, která pro tento věk považuje
za důležité především práci se všemi jejími složkami (plánování, realizace, generace, zisk, nakládání s financemi, osamostatnění žáků). Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti za prostředí školy, pravidelně ve škole přespávají, sami si nakupují, vaří pro všechny. Čas, který spolu děti tráví, je velmi cenný pro budování vztahů mezi nimi, rozvoj komunikace – nutnost domluvit se spolu a být samostatní.

Hejného matematika
Na 2. stupni žáci pokračují ve výuce matematiky metodou prof. Hejného, která je vhodně kombinována s klasickými matematickými postupy a pomůckami. Základní princip Hejného matematiky, založený na vlastním objevování matematických principů, je doplněn klasickými prvky, které jsou vhodné k procvičování učiva a také umožňují získat žákům matematické návyky, které využijí na střední škole.

Badatelská výuka
Při výuce předmětů projekt, chemie a fyzika využíváme také badatelskou výuku, která má kromě rozvoje samostatného a kritického myšlení velké pozitivum v přirozené aktivizaci žáků a udržování jejich motivace k objevování nových zákonitostí v oblasti přírodních věd. Badatelská výuka učí žáky klást otázky, formulovat hypotézy, plánovat postup jejich ověření, realizovat pokusy, získávat potřebné informace, vyhodnocovat výsledky své práce a formulovat závěry, které umí prezentovat ostatním.

Projektová výuka
I na 2. stupni rozvíjíme koncept projektové výuky, kdy si žáci vybírají témata, samostatně k nim zjišťují informace, snaží se propojit téma s reálným prostředím a svým zkoumáním přispět k praktické věci či ke konkrétním praktickým vědeckým závěrům. Každý kvartál je zaměřen na jedno téma, které učitelé jednotlivých předmětů žákům přibližují z různých stran. Díky tomu si žáci propojují souvislosti a učí se kriticky myslet.
V rámci každého tématu mají žáci časový prostor pro svou či skupinovou práci na určitém výstupu z projektu, který na konci kvartálu prezentují před ostatními a dostávají zpětnou vazbu od vyučujících.

Výuka cizích jazyků
Žáci na 2. stupni rozvíjí své jazykové dovednosti, které získali na 1. stupni, pomocí interaktivních metod výuky, za použití pomůcek, her a zapojování cizího jazyka do běžného chodu školy. Na 2. stupni je výuka anglického jazyka (s časovou dotací 3 hodiny týdně) doplněna hodinou matematiky vedenou v angličtině. Od 8. ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk.

Metody kritického myšlení
Metody kritického myšlení (RWCT) využívají učitelé na 2. stupni napříč předměty. Pomocí těchto velmi efektivních a aktivizačních metod žáci rozvíjí své čtenářské a myslitelské schopnosti. Cílem je otevřít žákům možnosti, jak samostatně myslet, efektivně pracovat s textem a rozvíjet své osobnostní kompetence.

Rozvoj čtenářských strategií
Osvojování čtenářských strategií vede žáky ke schopnosti porozumět čtenému textu. Jedná se o techniky, které používáme vědomě a cíleně, podle úrovně textu a účelu, pro který jej čteme. Vedlejším efektem získaných čtenářských strategií je, že se žáci naučí učit z učebnic či jiných textů, lépe porozumí čtenému obsahu a budou schopni si nové informace propojovat s již známými.
Na 2. stupni budujeme systematicky školní knihovnu pro starší žáky, je zachována čtenářská dílna, nově je zařazeno společné čtení a rozbor jedné knihy během kvartálu. Spolupracujeme s knihovnou v Kralovicích, kde si žáci mohou půjčovat knížky.

Metody osobnostně sociální výchovy a hodnotové vzdělávání Cyril Mooney
Osobnostně sociální výchova (OSV) je pro naplňování hodnot Pivoňky stěžejní oblast vzdělávání a výchovy. Zahrnuje cílený osobnostní, sociální a morální rozvoj žáků. Právě ve věku, kdy žáci velmi řeší sebe a své okolí, považujeme za skutečně důležité věnovat této oblasti dostatečnou pozornost a učit žáky praktickým metodám, jak efektivně komunikovat, jak si budovat zdravé sebevědomí, jak poznávat sám sebe, jak spolupracovat. V rámci hodin OSV pracují děti také podle metodiky a učebnic uceleného mezinárodního programu etického vzdělávání, které založila indická řádová sestra Cyril Mooney. Metody OSV jsou uplatňovány napříč všemi předměty. 

Umění a tvorba
Umění a tvorba zahrnuje výtvarnou, hudební, dramatickou a taneční výchovu. Během školního roku jsou dva kvartály věnované hudební výchově a dva kvartály věnované divadlu. Výtvarná výchova je vyučována celoročně. U žáků rozvíjíme základy hlasové a taneční výchovy, seznamujeme je se složitějšími výtvarnými technikami. Při divadle s žáky na 2. stupni navazujeme na získané divadelní zkušenosti z 1. stupně a pracujeme s metodami dramatické výchovy, které umožňují komplexní sebevyjádření. Závěrečným výstupem je krátké divadelní představení prezentované širší veřejnosti.

Ženské a mužské kruhy
Právě v tomto období hledání vlastní identity považujeme za důležité zprostředkovat žákům také kontakty s externími odborníky na osobnostní rozvoj. Pravidelně ve škole probíhají tzv. ženské kruhy s psycholožkou Lucií Kašovou a mužské kruhy s Tomášem.

Pracovky
Praktické dovednosti použitelné v běžném denním životě se žáci učí na tzv. pracovkách. Žáci se v odpoledních hodinách učí pletení, drhání, zavařování, zašívání, výměnu kola, péči o jízdní kolo, přitloukání poliček… atd.