Hodnocení 2

Na 2. stupni nadále rozvíjíme formativní hodnocení, které pracuje s jasnými cíli, jež jsou žákům známy, znalostí nástrojů, jak cílů dosáhnout, a pravidelnou konkrétní popisnou reflexí, kde se dítě v procesu vzdělávání nachází a co má ještě před sebou.
Používáme slovní hodnocení, v kombinaci (např. u testů) s procentuálním vyčíslením výsledku práce.
Stejně důležité jako učitelovo hodnocení je sebehodnocení. Hodnotí se pomocí kritérií, která jsou vytvářena pro každý předmět a pro dílčí oblasti vzdělávání. Podle nich hodnotí žáci úroveň své práce a také je podle nich hodnotí učitelé.

Každý žák si vede své portfolio, do kterého si zakládá vytvořené práce, které později může využít jako důkaz úrovně svého učení.

Žáci dostávají průběžné slovní hodnocení od třídního učitele i od ostatních učitelů.

Každý žák má ve svém portfoliu sylabus každého předmětu, který slouží také k hodnocení dílčích úkolů a úrovně jejich splnění. Je stanoveno minimální nutné penzum úkolů a úroveň znalostí, kterou musí žáci prokázat během zkouškového období z daného předmětu. Dále jsou v sylabu stanoveny úkoly a nástroje pro tzv. nadšence, tedy ty, které dané téma a předmět zajímá víc, chtějí se o něm dozvědět podrobněji. Je také stanoven počet, kolikrát žák může nedosáhnout ani minimálních výstupů, aby mohl postoupit do dalšího ročníku bez nutnosti konat komisionální zkoušku během prázdnin.

Při pracích, které mají žáci zpracovávat, je kladen důraz na jejich zodpovědnost, míru zájmu, ale také dotahování věcí a snahu o co nejlepší provedení, kterého je žák schopen. Žáci mají možnost během kvartálu konzultace s učiteli nad jejich prací a následné zapracování učitelových komentářů.

Na konci každého kvartálu je kromě dílčích úkolů také zadán jeden mezipředmětový projektový výstup, na kterém se domlouvají učitelé společně. Tento výstup je v 1. a 3. kvartálu individuální, ve 2. a 4. skupinový. Ve zkouškovém období následuje prezentace výstupů, sebehodnocení a hodnocení učiteli.

Zkouškové období představuje specifický týden, ve kterém žáci píšou testy, odevzdávají výstupy, mají prezentace svých prací za uplynulé období. Výsledky jsou zaznamenány do sylabů slovně.