Metody

Náš vzdělávací koncept vychází z několika osvědčených inovativních směrů. Necháváme si inspirovat tím, co funguje. Líbí se nám ověřená metoda Montessori, který funguje po celém světě v několika tisících škol. Metoda Montessori podporuje individualitu každého dítěte a jeho vnitřní motivaci. Vycházíme tedy z montessori pedagogiky a doplňujeme ji o další moderní metody. Chceme děti vést k přebírání zodpovědnosti za jejich vlastní učení ve svobodném prostoru.

Vyučovací centra: Třída je koncipována jako inspirativní prostor, ve kterém jsou centra pro výuku českého jazyka, anglického jazyka, matematiky, přírodních věd, umění a historie, zeměpisu a nauky o světě. V každém centru jsou pomůcky a vzdělávací materiály, které si děti mohou volně půjčovat.

Pomůcky: Při práci děti využívají důmyslné pomůcky, které pomáhají dětem pochopit probíranou látku. Většina pomůcek má kontrolu, takže si dítě může práci samo zkontrolovat. Dítě si může rozhodnout, zda bude pracovat nyní s pomůckou na matematiku, nebo na český jazyk apod. Pokud je zaujato určitou prací, tématem, může postupovat dopředu, učitel ho seznamuje s dalšími pomůckami a posouvá ho dopředu, podporuje jeho zájem. Pokud vidí, že se některé oblasti nevěnuje, motivuje dítě a vymýšlí úkoly tak, aby se dítě všestranně rozvíjelo.

Bloky výuky: Děti pracují samostatně, ve dvojici či skupině dle plánů výuky. Nejsou omezeny zvoněním. Pracují ve výukových 1,5 hod. blocích. Po domluvě s učitelem si mohou vybrat, na čem budou pracovat, a za vypracování jsou zodpovědné. Mohou mít rozdělané maximálně dvě práce. Vyučující koordinuje činnost dětí, inspiruje je a pomáhá jim vytěžit z práce co nejvíce. Obvykle se v ranním bloku věnují práci s pomůckami, v dalším bloku pracují na projektu. Někdy pracují na projektu celý den – dle potřeby. Učitel pro děti připravuje prezentace probírané látky, opakování.

Projektová výuka: Děti pracují celoročně na projektech, které spojují jednotlivé předměty. Děti se tak např. na tématu vody dozví a postupně propojí vědomosti z biologie, fyziky, chemie, historie, českého jazyka, matematiky i výtvarné či hudební výchovy. Děti v rámci projektů pracují ve skupinách, vytváří prezentace, vyhledávají informace, učí se prezentovat, za pomoci metod dramatické výchovy, pokusů a výuky v terénu samy pokládají otázky a hledají na ně odpovědi. Učí se pro život ne pro školu.

Matematika prof. Hejného: Inspirativní hravý model výuky matematiky chceme využít i na naší škole. Děti výuku matematiky nejen chápou, ale také je baví.

Metody kritického myšlení a čtenářské dílny: Pro podporu čtenářství a dovedností tolik potřebné pro život, jako jsou analyzování informací, efektivní řešení problému, rozvoj komunikačních dovedností, budeme používat osvědčené metody RWCT. Navíc budou děti celoročně absolvovat tzv. čtenářské dílny, kdy učitel i děti představují hravou formou určitou knihu, předčítají z ní, hrají k ní pohybové, výtvarné, hudební či dramatické hry. Některé knihy se pak stanou předlohou pro divadelní představení, které s dětmi budeme hrát na konci školního roku.

Výuka v terénu: Příroda je inspirace. Mnohé věci děti samy vypozorují. Inspirujeme se modelem lesních škol, pro výuku budeme využívat školní zahradu, venkovní altán a krásné prostředí CHKO Křivoklátska a Berounky. Každý den bychom rádi s dětmi byli alespoň chvilku venku. Během přestávek budou mít děti možnost vyběhnout a pohrát si venku – na zahradě je přírodní dětské hřiště, které dále rozšiřujeme. S dětmi budeme také vyrážet dvakrát do roka na exkurze, kde budeme přímo v terénu ve stanech či chatkách zkoumat přírodu, přírodní i kulturní zajímavosti a týmech zpracovávat určité téma. Na tyto expedice budou zváni i rodiče.

Metody environmentálního vzdělávání: Člověk je součást přírody a světa. Svým chováním ovlivňuje, jaké bude prostředí kolem něj. Chceme dětem ukazovat souvislosti mezi jejich chováním a stavem jejich okolí. Pomocí pokusů, zkoumání, hledání informací a exkurzí se děti seznámí s odpadovým hospodářstvím, šetřením vodou, elektřinou, topením, jídlem, věcmi. Chceme děti vést k šetrnosti a neplýtvání. Děti si budou pěstovat na školní zahrádce vlastní zeleninu, bylinky. Na zahradě trhat ovoce a zpracovávat ho na nejrůznější produkty. Zkusí si samy sklidit nejrůznější plodiny a zpracovat, upéci chleba, vyrobit mošty, sladkosti atd. Během Dne Země chceme s dětmi sázet stromy a vést je k vnímání krajiny a její obnově.

Péče o zvířata: Součástí školy budou i venku chovaná domácí zvířata – ovce, králíci, morčata, kočka. Děti budou mít služby a o zvířata se budou učit starat. Péče o zvířata posiluje v dětech pocit zodpovědnosti, citlivosti, starostlivosti a samostatnosti.

Metody globálního a rozvojového vzdělávání: Žijeme v propojeném světě plném neklidu. Násilí, nemoci, nedostatek vody a jídla trápí lidi nejen daleko ve světě, ale i u nás. Pomocí hravých metod, hledáním informací, rozhovory, chceme dětem ukázat pestrost světa, ve kterém žijí a možnost pomoci. Chceme děti vést k poznání hodnoty peněz a možnosti vydělat a věnovat peníze i v takto malém věku. Výtěžek z prodeje výrobků, pochutin, které děti vytvoří v rámci školy na školních akcích, děti budou moci použít na podpoření projektu či konkrétního nemocného, potřebného člověka.

Provázanost s reálným světem: Každý měsíc se děti budou učit základům určitého řemesla. Součástí školy bude vybavená řemeslná dílna, výtvarný a keramický ateliér. Děti budou jezdit na exkurze a praxe na pracoviště, továrny, do řemeslných dílen.