Hodnocení 1

Na naší škole hodnotíme žáky způsobem slovního hodnocení. Slovní hodnocení je konkrétní zpětná vazba, jak dítě pracuje – učitel může slovy lépe vyjádřit dílčí úspěchy dítěte a upozornit na potřebu procvičovat a posilnit určitou slabší stránku. Zároveň může obsáhnout mnohem širší okruh zkoumaných dovedností, vědomostí, postojů, které by učitel měl u žáků sledovat a rozvíjet. Slovní hodnocení vychází ze sledování dítěte při práci, sledování pracovních listů, sešitů, portfolia dítěte, projektových knížek, individuálních i skupinových prezentací. Výkony žáků porovnáváme s výstupy ve školním vzdělávacím programu, ve výukových mapách učiva (na předměty matematika, český jazyk) a myšlenkovými mapami učiva (na předmět projekt).

Dlouhodobě se snažíme o formativní hodnocení, tedy takové učení, kdy žák zná cíle učení, ví, jak k nim dojít a pomocí porovnávání svého výkonu s kritérii dané oblasti se učí pravdivě reflektovat své učení a hledat další cestu ke zlepšení. K tomu mu pomáhá učitel.

V Pivoňce používáme tyto nástroje pro hodnocení:

Pozorování
Učitelé přistupují ke každému žákovi individuálně, zamýšlí se nad ním, zaznamenávají si k němu postřehy.

Sledování prací žáků, sešitů
Učitel vede žáky k sebekontrole. Děti si většinu prací učí kontrolovat samy díky vyplněným kontrolám. Učitel kontroluje práce průběžně, dává k nim slovní komentář a otázky, u větších prací písemný komentář.

Portfolio dítěte
Každé dítě si zakládá své práce a vytváří si tak své portfolio. Učí se s ním pracovat, vracet se k němu při přípravě na tripartitní schůzky, kde ukazuje rodičům některé práce, na kterých dokládá úroveň svých znalostí v dané oblasti. Na konci roku si žáci tvoří knihu svých prací, kterou si berou domů, část práce se archivuje.

Individuální a skupinové prezentace
Žáci se během školního roku učí ve skupinách i samostatně prezentovat své závěry z určité práce, poznatky, které sami získali. Před zadáním prezentace žáci získají kritéria, jak má prezentace vypadat a co se na ní bude posuzovat. Podle daných kritérií je poté hodnocena. Během roku mají děti také za úkol představit knihy, které četly, při tvůrčím psaní práce, které napsaly.

Mapy učiva
Ve třídě je velká mapa učiva pro matematiku a český jazyk a dále má každé dítě svou osobní mapu. Slouží pro rychlou orientaci žáků, rodičů a učitelů v procesu učení a zhodnocení pokroků dítěte. Do map učiva si dítě zapisuje či označuje, jaké učivo začalo, na kterém pracuje a které již zvládlo. Díky mapám vidí, kam může směřovat, co dalšího ho v hlavních předmětech čeká.

Ověřovací testy
Děti od 2. třídy píšou pravidelně testy z matematiky, českého jazyka, projektu, angličtiny. Při vyplňování testů se děti učí dovednost naplánovat si svou práci a stihnout ji v určitém časovém limitu. Děti si zkouší sami pro sebe, co se naučily za určitou dobu a na čem je potřeba zapracovat. Nicméně testy neznámkujeme, ale společně je opravujeme, a tak děti odhalují své chyby a přitom se z nich učí.

Týdenní plány a týdenní hodnocení
Každý týden dostává dítě svůj týdenní plán. V něm jsou zobrazeny důležité cíle, kterých by žák měl dosáhnout a nástroje pro jeho dosažení – práce, kterou má vykonat. V průběhu i na konci týdne si žák hodnotí, jak se mu práce povedla (graficky znázorní) a učitel připojí svůj komentář. Zároveň jako třída hodnotí celý týden a zamýšlí se nad možností zlepšit konkrétní věci.
Mladší žáci dostávají každý týden slovní hodnocení, které si lepí do plánů a čtou doma s rodiči, starší žáci dostávají hodnocení jednou za 14 dní.