Proč

Proč jsme založili základní školu ve Chříči?

Obec Chříč je poslední vesnicí Plzeňského kraje na východě. Díky umístění regionu na konci tří bývalých okresů Plzeň-sever, Rokycany a Rakovník je zde horší dopravní propojení vesnic. Rodiny si tak musí vybírat školu podle velmi limitujících spojů. Děti tak např. nemůžou docházet na mimoškolní aktivity, které by je mohly rozvíjet, protože by se nedostaly domů, a rodiče je díky práci, za kterou dojíždí daleko, nestíhají vyzvedávat.

Naší škole se postupně podařilo zajistit lepší dostupnost do Chříče, jednak znovuprodlouženou autobusovou linkou ze Zbiroha a také dříve vlastními silami zajišťovaný svoz ze strany Rakovnicka se již podařilo nahradit pravidleným autobusovým spojem Rakovník – Chříč. Další spoj zajišťuje dopravu dětí ve směru od Kralovic.

Součástí školy je dnes i množství mimoškolních aktivit, které mohou děti provozovat přímo ve škole, a nemusí tak po vyučování jezdit do vzdálených dalších kroužků. Při škole funguje outdoorová družina, která využívá potenciál krásné přírody a bezprostředního okolí školy (pivovarskou zahradu, obecní hřiště).

Oblast se vyznačuje značnou izolovaností. Díky kopcovité krajině Křivoklátska a Berounky jsou Chříč a okolní vesnice od sebe oddělené a nespolupracují spolu. Ačkoli jsou vesnice vzdálené jen pár kilometrů, rodiny se neznají. Naše škola si proto klade za cíl propojovat rodiny a vytvářet příjemné komunitní prostředí. Podpora navazování přátelských vazeb a společné akce celých rodin jsou pro nás velmi důležité. Školu vnímáme jako místo pro rozvoj celé komunity.

Ve Chříči fungovala škola od r. 1756 do r. 2008. V současné době se počet dětí ve Chříči a okolí navýšil, přistěhovalo se sem několik mladých rodin s dětmi z měst. Úroveň, metody a atmosféra školy má zásadní vliv na spokojenost dětí i rodičů a hraje důležitou roli při rozhodnutí, zda bydlet na vesnici či nikoli.

Koncept naší školy vychází z ověřených zkušeností alternativních a komunitních škol, které jsou již známé a pro mladé rodiny, které se stěhují na vesnici, atraktivní a smysluplné. Základní škola značně zvýšila atraktivitu Chříče a celé oblasti a přilákala další rodiny, které si vybírají vesnici, kam se přestěhují.

Další rodiny, které dle našich průzkumů projevily o školu zájem, mají děti mladšího věku, proto se předpokládá úspěšné pokračování školy a postupné naplnění obou stupňů školy s věkově smíšenými třídami v celkovém max. počtu 95 žáků.

ŠVP naší školy vychází z konceptu všestranného rozvoje dítěte s důrazem na rozvoj dovedností potřebných v současném světě.  Výuka je propojena s reálným životem, předměty neučíme odděleně, ale učení probíhá projektově, badatelsky, kooperativně. Ve výuce využíváme  funkční inovativní metody (Metody kritického myšlení, Globální a environmentální vzdělávání, metody dramatické výchovy, výuka ve venkovní učebně aj.).

Náš model školy nepřináší jen nové metody, ale řeší i otázku hodnocení (slovní hodnocení, sebehodnocení), rozvoj klíčových kompetencí, nastolení bezpečné atmosféry ve třídě, přátelský vztah mezi učiteli, žáky a rodiči. Ukazujeme rodinám, že i na vesnicích může existovat ve vzdělávacím systému funkční alternativa. Věříme, že se naše škola může stát inspirací i pro další školy. Pořádáme semináře a workshopy v oblasti vzdělávání a výchovy.

Zřizovatel školy má donátora v podobě sociální firmy Pivovar Chříč, který díky dobrým ekonomickým výsledkům může jak ekonomicky, tak personálně (úklid, svoz, stravování formou služeb) škole významně pomoci, a snížit tak náklady na provoz, aby školu mohly navštěvovat všechny místní děti, které budou mít zájem. Školné i přes stále se zvyšující náklady udržujeme na nízké a pro rodiče udržitelné výši.

Zřízení školy podporuje obec, která je také ochotna pomoci. Jsme tak schopni zajistit nejen udržitelnost, ale také rozvoj této malé vesnické školy a přispět k rozvoji této zapadlé lokality.