Zápis

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2020 / 2021

TERMÍN:

 • zápis proběhl vzdáleně v průběhu dubna 2020

VĚK dítěte:

 • 6 let k 31. 8. 2020:
  •  dítě narozené od 1. září 2013 do 31. 8. 2014,
  •  pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku.
 • 5 let k 31. 8. 2020:
  • Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:
  • dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2020 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ  Školského poradenského zařízení (PPP, SPC),
  • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ ŠPZ + ODBORNÉHO LÉKAŘE.

ORGANIZACE ZÁPISU (v tomto roce proběhlo distančně):

 • K zápisu přicházejí zákonní zástupci spolu s dítětem.
 • Předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP.
 • Zápis probíhá formou společného pohádkové putování, při kterém děti plní různé úkoly a poznávají naši školu a pedagogy. Poté následuje individuální část, při které pedagog pracuje s každým dítětem samostatně.
 • Rodiče při zápisu vyplňují potřebné tiskopisy.
 • Rodiče mají možnost se při zápisu na cokoli zeptat.

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM:
Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku základní školy informováni:

 • jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji,
 • škola doporučí Desatero pro rodiče budoucich prvňáčků– pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti dítěte kompetencemi z RVP PV a upozornění na oblasti, na které se mají s dítětem zaměřit (předáno zákonnému zástupci), 
 • škola doporučí s dětmi procvičit Desatero pro budoucí prvňáčky – viz níže,
 • o průběhu výuky pro 1. ročník.

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K  POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 • Na webových stránkách školy a na úřední desce školy je vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí: _rozhodnuti_o_prijeti_hromadne_2020_2021.docx
 • Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.
 • Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven Stejnopis.